Family Cyprinidae Rafinesque, 1815 – carps, barbs, minnows

Subfamily Leuciscinae Bonaparte, 1835 – chubs, daces, true minnows, roaches, shiners

Subfamily Leuciscinae Bonaparte, 1835 – chubs, daces, true minnows, roaches, shiners

The Subfamily Leuciscinae includes 90 genera (Abramis, Acanthobrama, Achondrostoma, Acrocheilus, Agosia, Alburnoides, Alburnus, Algansea, Anaecypris, Aspiolucius, Ballerus, Blicca, Campostoma, Capoetobrama, Chondrostoma, Chrosomus, Clinostoma, Codoma, Couesius, Cyprinella, Delminichthys, Dionda, Eremichthys, Erimystax, Evarra, Exoglossum, Gila, Hemitremia, Hesperoleucus, Hybognathus, Hybopsis, Iberochondrostoma, Iotichthys, Ladigesocypris, Lavinia, Lepidomeda, Leucalburnus, Leucaspius, Leuciscus, Leucos, Luxilus, Lythrurus, Macrhybopsis, Margariscus, Meda, Mirogrex, Mylocheilus, Mylopharodon, Nocomis, Notemigonus, Notropis, Opsopoeodus, Oregonichthys, Oreoleuciscus, Orthodon, Pachychilon, Parachondrostoma, Pelasgus, Pelecus, Petroleuciscus, Phenacobius, Phoxinellus, Phoxinus, Pimephales, Plagopterus, Platygobio, Pogonichthys, Protochondrostoma, Pseudaspius, Pseudochondrostoma, Pseudophoxinus, Pteronotropis, Ptychocheilus, Relictus, Rhinichthys, Rhynchocypris, Richardsonius, Rutilus, Sarmarutilus, Scardinius, Semotilus, Siphateles, Squalius, Stypodon, Tampichthys, Telestes, Tiaroga, Tropidophoxinellus, Vimba and Yuriria)

There are 90 genera and 669 species currently recognized: Abramis (2), Acanthobrama (11), Achondrostoma (4), Acrocheilus (1), Agosia (1), Alburnoides (36), Alburnus (47), Algansea (8), Anaecypris (1), Aspiolucius (1), Ballerus (1), Blicca (1), Campostoma (5), Capoetobrama (1), Chondrostoma (22), Chrosomus (7), Clinostoma (2), Codoma (1), Couesius (1), Cyprinella (32), Delminichthys (4), Dionda (6), Eremichthys (1), Erimystax (5), Evarra (3), Exoglossum (2), Gila (22), Hemitremia (1), Hesperoleucus (1), Hybognathus (7), Hybopsis (6), Iberochondrostoma (6), Iotichthys (1), Ladigesocypris (3), Lavinia (1), Lepidomeda (6), Leucalburnus (1), Leucaspius (1), Leuciscus (18), Leucos (4), Luxilus (9), Lythrurus (11), Macrhybopsis (12), Margariscus (2), Meda (1), Mirogrex (1), Mylocheilus (2), Mylopharodon (1), Nocomis (7), Notemigonus (1), Notropis (92), Opsopoeodus (1), Oregonichthys (2), Oreoleuciscus (4), Orthodon (1), Pachychilon (2), Parachondrostoma (4), Pelasgus (7), Pelecus (1), Petroleuciscus (6), Phenacobius (5), Phoxinellus (3), Phoxinus (18), Pimephales (4), Plagopterus (1), Platygobio (1), Pogonichthys (2), Protochondrostoma (1), Pseudaspius (1), Pseudochondrostoma (3), Pseudophoxinus (29), Pteronotropis (10), Ptychocheilus (4), Relictus (1), Rhinichthys (8), Rhynchocypris (12), Richardsonius (2), Rutilus (9), Sarmarutilus (1), Scardinius (10), Semotilus (4), Siphateles (3), Squalius (50), Stypodon (1), Tampichthys (6), Telestes (17), Tiaroga (1), Tropidophoxinellus (4), Vimba (4) and Yuriria (3)

Images: the images are sorted according to genus

Cyprinidae/Leuciscinae PDF - Overview